TUSE IF, HÅNDBOLD 

VEDTÆGTER 


§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Tuse IF Håndbold. Foreningen er hjemmehørende i Tuse, Holbæk Kommune

 

§ 2 Formål.

Foreningens formål er at:

Samle håndbolden i Vest-Holbæk og Tuse med henblik på at skabe en dynamisk håndboldklub, hvor alle håndbold interesserede får tilfredsstillet deres behov for leg og konkurrence i samvær med andre, bidrage til aktiviteter, der støtter lokalområderne.

 

§ 3 Tilhørsforhold.

Foreningen er tilsluttet DGI og Håndbold Region Øst (HRØ)

Foreningen vedkender sig endvidere vedtægterne for Tuse IF og vil bevare sit tilhørsforhold til denne forening.

 

§ 4 Ind- og udmeldelse.

Enhver der vedkender sig foreningens vedtægter kan optages som medlem.

Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren.

Indmeldelse sker elektronisk

 

§ 5 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 3 medlemmer på valg i ulige år og 2 i lige år.

Generalforsamlingen vælger derudover to suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med:

Formand

Seniorformand

Ungdomsformand

2 menige medlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer kan vælges som udvalgsformænd.

Bestyrelsen udpeger en kasserer. Denne kan være udenfor bestyrelsen. Kassereren fører regnskab samt en medlemsoversigt.

Bestyrelsen giver fuldmagt til klubbens bankkonto til mindst 2 personer. Den ene er kassereren og den anden vælges af bestyrelsen.

Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde herunder underskrives original af alle deltagere i mødet.

Referater udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde.

Ungdomsudvalget består, udover ungdomsformanden, af trænerne og holdlederne fra ungdomsholdene.

Seniorudvalget består, udover seniorformanden, af mindst en repræsentant fra dame- og herreholdene.

Bestyrelsen nedsætter derudover arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen leder og fordeler arbejdsopgaverne i foreningen.

Et medlem af bestyrelsen deltager i Tuse IF' s bestyrelsesmøder, samt i Tuse Hallens bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er bemyndiget til at sætte et medlem (herunder også et bestyrelsesmedlem) i karantæne eller eksklusion dersom vedkommendes opførsel, både i eller uden for foreningen, skulle give anledning dertil.

Såfremt sanktionen vedrører et bestyrelsesmedlem, kræver dette enighed hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningen har de nødvendige forsikringer for trænere og ledere

 

§6 Stemmeberettigede.

Alle medlemmer, herunder også passive, over 15 år er stemmeberettigede og valgbare. Dog skal formanden og kassereren være fyldt 18 år.

 

§ 7 Generalforsamling.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgange af marts efter forudgående indkaldelse med mindst 14 dages varsel.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning til orientering og debat.

3. Udvalgsformændenes beretning til orientering og debat.

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent herunder godkendelse af budget.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer.

10. Eventuelt.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremtflertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig og motiveret krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinære.

 

§9 Regnskab.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Eventuelle bemærkninger påføres regnskabet og forelægges på generalforsamlingen til eventuel afgørelse.

 

§ 10 Vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer kan foretages på en lovlig indkaldt generalforsamling, når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Opnår forslaget ikke det krævende flertal, men dog over halvdelen af de afgivne stemmer, kan det genfremsættes på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling og vedtages ved simpelt flertal.

 

§ 11 Opløsning af foreningen.

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Punktet vedrørende opløsning af foreningen skal fremgå af indkaldelsen i begge tilfælde.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Tuse IF.

 

§12 Revision af vedtægter

Disse vedtægter skal revideres efter behov, dog mindst hvert 5 år.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2019